Rekisteriseloste.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Henkilörekisterin nimi: Huoleti Oy:n henkilötietorekisteri.

Lataa PDF versio rekisteriselosteesta tästä

Rekisterinpitäjä

  • HUOLETI Oy
  • Y-tunnus: 2808780-6
  • Osoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
  • Kotipaikka: Tampere
  • Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö: Carita Savin
  • sähköposti: info (at) huoleti.fi
  • puhelinnumero: info (at) huoleti.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen perusteena on Huoleti Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietojen käsitellään henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan perusteella. Tämä on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Huoleti Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä mobiilisovelluksen käyttäjille

Henkilörekisteriä käytetään rekisterinpitäjän asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasviestintään, mainontaan ja markkinointiin. Lisäksi rekisteriä käytetään käyttäjähallintatoimintaan, tuotekehitykseen, analysointiin, tilastointiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan sekä yhtiön palveluiden tarjoamiseen ja parantamiseen.

Järjestelmään tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös anonyymina datana tilasto- ja tutkimuksellisia tarkoituksia varten.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme palvelussa käyttäjän omalla suostumuksella luovuttamiaan tietoja, esim. nimi, yhteystiedot, sijainti. Kts. tarkempi erittely käsiteltävistä henkilötiedoista Huoletin tietosuojaselosteesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään ja HuoletiApp:sta kertyvien käyttäjätietojen kautta.

Muu tietojen käyttö

Jos asiakas on kirjautunut Palveluun Facebook -tunnuksilla, niin tällöin Asiakkaalta kerätään edellä mainittujen tietojen lisäksi tunniste, joka yhdistää Asiakkaan hänen Facebook-tiliinsä.

Henkilötietojen säilytysaika

Huoleti säilyttää henkilötietoja vähintään lain tai säädösten vaatiman ajan. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Päättyneiden asiakkuuksien osalta tietojärjestelmään talletetut tiedot käydään läpi aika-ajoin ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Huoleti toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan pakottavan lainsäädännön perusteella tai rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Emme välitä, myy tai vaihda henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

Sovelluksesta kerättävää anonymisoitua tilastotietoa ja käyttötietoja voimme luovuttaa kolmannelle osapuolelle tutkimuskäyttöön. Voimme käyttää sovelluksesta saatavaa anonymisoitua dataa raporteissa, analyyseissa ja tutkimuksessa sekä tieteellisessä että kaupallisessa tarkoituksessa. Voimme käyttää dataa myös palvelujemme ja tuotteidemme kehittämiseen sekä myyntimme ja markkinointimme tueksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja saatetaan joissakin tapauksissa siirtää tai luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen sallimilla tavoilla:

  • Jos henkilötietoja siirretään, tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä tai,
  • tietosuojan taso voidaan taata sopimuksellisesti, tai
  • asiakas on antanut siihen erillisen suostumuksensa.

Olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset ympäri maailmaa sijaitsevat AWS- palvelinkeskukset. Katso tarkempaa tietoa Amazon Web Services https://aws.amazon.com/

Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään sovellettavien lakien mukaisesti. ETA-alueen ulkopuolelle kohdistuvissa siirroissa Huoleti Oy käyttää Privacy Shield -järjestelyä takeina niiden maiden osalta, joihin liittyen Euroopan komissio ei ole tehnyt riittävyyttä koskevaa päätöstä. Privacy Shield-ohjelman tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojaus

Henkilötietorekisterin suojaus varmistetaan erinäisin hallinnollisilla ja teknisillä tietoturvakontrolleilla. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja pääsy rajataan vain vaadittaville henkilöille. Henkilötietoja käsitellään vain tarvittaessa ja niiden käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja rajatuin käyttöoikeuksin.

Koko Huoletin henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Tietoturvakäytännöistämme saat lisätietoa osoitteesta huoleti.fi/tietoturvaseloste

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä Huoleti Oy:n rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti allekirjoitettuna tai suullisesti. Huoleti Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti. Oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@huoleti.fi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava oikeat tiedot. Korjaamispyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa tietojen käyttöä esimerkiksi suoramarkkinoinnissa. Rekisteröityneellä on oikeus saada kaikki ne rekisterissä olevat suostumuksella kerätyt henkilötiedot jäsennellyssä muodossa, jotta ne voi siirtää toiselle rekisterinpitäjälle

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus viranomaisille. Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Mikäli asiakas on kuitenkin sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteritietoja ei käytetä muuhun kuin edellä kuvattuun tarkoitukseen.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Huoleti Oy:n palveluita ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille. Emme kerää tietoa alle 16-vuotiaista, ja jos havaitsemme alle 16-vuotiaan käyttäjän dataa, poistamme sen rekisteristämme. Jos olet alle 16-vuotiaan huoltaja, ja havaitset huollettavasi jakaneen meille tietoa, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä tietojen poistamiseksi.